Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.2 Dream Horsemanship: de eenmanszaak Dream Horsemanship, gevestigd te Mitselwier en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 86769928, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw B. Algra.

1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Dream Horsemanship een overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan.

1.4 Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met Dream Horsemanship een overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan.

1.5 Diensten: alle diensten, in welke vorm dan ook, op het gebied van paardenfotografie en het geven van instructies, begeleiding en cursussen op het gebied van paarden gedragstherapie/gedragskunde en aanverwant (druk)werk. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.

1.6 Overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan, met als doel Dream Horsemanship diensten te laten leveren in opdracht of ten behoeve van opdrachtgever.

1.7 Partijen: Dream Horsemanship en opdrachtgever samen.

1.8 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

1.9 Website: www.dreamhorsemanship.nl.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven, aanbiedingen en overeenkomsten die door Dream Horsemanship worden gedaan of aangegaan. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele (inkoop- of leverings)voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alle voorwaarden die strijdig zijn met deze algemene voorwaarden worden door Dream Horsemanship niet geaccepteerd.

2.3 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Dream Horsemanship is van toepassing. Dream Horsemanship kan op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van reden deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en aanvullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Dream Horsemanship zal de opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van algemene voorwaarden.

2.4 Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat de opdrachtgever op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Enkel voor consumenten geldt dat indien deze niet akkoord gaan met de aangekondigde wijzigingen, zij het recht hebben de overeenkomst te ontbinden. Dit geldt niet voor opdrachtgevers handelend in de hoedanigheid van beroep of bedrijf, zij zijn gehouden de wijzigingen te accepteren.

2.5 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

2.6 Indien Dream Horsemanship op eigen initiatief ten gunste van de opdrachtgever afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle door Dream Horsemanship gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Dream Horsemanship heeft het recht een gedaan aanbod uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.

3.2 Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk door Dream Horsemanship aangeboden, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

3.3 Een aanbod of offerte kan gebaseerd zijn op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien na het aanbod en/of de offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft Dream Horsemanship recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen. Er kunnen dan geen rechten worden ontleend aan de door Dream Horsemanship gedane aanbieding. Dream Horsemanship is niet verplicht de juistheid van door de opdrachtgever of derden verstrekte informatie te toetsen.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Dream Horsemanship niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Dream Horsemanship kan niet aan haar aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod en/of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.

3.6 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de door Dream Horsemanship gedane aanbieding schriftelijk heeft geaccepteerd.

4.2 Wanneer de aanvaarding van opdrachtgever (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod van Dream Horsemanship, komt de overeenkomst tot stand zodra Dream Horsemanship uitdrukkelijk en schriftelijk met deze afwijking(en) heeft ingestemd.

4.3 Als de opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Dream Horsemanship een opdracht verstrekt, is Dream Horsemanship pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

4.4 Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Dream Horsemanship of zodra Dream Horsemanship met de uitvoering is begonnen, voor haar bindend.

4.5 Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat overeengekomen termijnen binnen de overeenkomst door Dream Horsemanship worden overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.

4.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Dream Horsemanship opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.

4.7 Indien de opdrachtgever de overeenkomst met Dream Horsemanship wenst te ontbinden of te annuleren, komt de opdrachtgever enkel dit recht toe indien hij overgaat tot de tot dan toe verrichte werkzaamheden. De opdrachtgever dient ingeplande afspraken, zoals ingeplande lessen, instructies of fotoshoots, met Dream Horsemanship minimaal 24 uur voor de desbetreffende afspraak te annuleren. Annuleert de opdrachtgever de desbetreffende afspraak niet minimaal 24 uur voor de geplande afspraak, dan heeft Dream Horsemanship het recht om een annuleringsvergoeding in rekening te brengen van 50% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen totaalbedrag. Indien door de opdrachtgever een aanbetaling is voldaan, geldt deze aanbetaling als annuleringsvergoeding.

 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Dream Horsemanship bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd.

5.2 Dream Horsemanship zal haar diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Dream Horsemanship heeft echter een inspanningsverplichting ten aanzien van geleverde diensten en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. Dream Horsemanship kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen van de opdrachtgever.

5.3 De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.4 De opdrachtgever is gehouden alle relevante informatie en gegevens die voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig is, tijdig, in gewenste vorm en op gewenste wijze aan Dream Horsemanship te verstrekken. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie en gegevens niet tijdig, in gewenste vorm of op gewenste wijze aan Dream Horsemanship zijn verstrekt, heeft Dream Horsemanship het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Alle gevolgen voor het niet of niet tijdig kenbaar maken van relevante informatie en gegevens komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5.5 De opdrachtgever is gehouden Dream Horsemanship toegang te verschaffen tot de locatie, het pand c.q. de ruimte dan wel deze beschikbaar te stellen alwaar de overeengekomen werkzaamheden door Dream Horsemanship zullen worden uitgevoerd, alsmede de daarvoor benodigde (sanitaire, facilitaire en technische) voorzieningen, aansluitingen en de door Dream Horsemanship benodigde materialen.

5.6 De opdrachtgever is verplicht de omstandigheden voor Dream Horsemanship zo gunstig mogelijk te maken. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

5.7 Dream Horsemanship spant zich in om de gegevens die Dream Horsemanship voor de opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.8 Dream Horsemanship is gerechtigd, zonder nadere kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, indien dit naar het oordeel van Dream Horsemanship wenselijk is.

5.9 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden door Dream Horsemanship worden uitgevoerd, zijn slechts als indicatief te beschouwen en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijk termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Dream Horsemanship op en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.

5.10 Dream Horsemanship heeft het recht de overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Dream Horsemanship de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.11 Dream Horsemanship heeft het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door opdrachtgever niet wordt voldaan, is Dream Horsemanship niet verplicht tot uitvoering van de volgende fasen en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten.

5.12 Dream Horsemanship heeft het recht om de klantnaam, het project en de verrichte diensten als referentie of voorbeeld te mogen noemen of gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd is. Voor gebruik van klantnaam zal altijd eerst voorafgaande toestemming aan de opdrachtgever worden gevraagd.

 

Artikel 6. Fotografie

6.1 Indien er voor het fotografen op de door de opdrachtgever gewenste locatie speciale toestemming of een extra vergoeding is vereist, draagt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor deze toegang en vergoeding.
6.2 Dream Horsemanship levert de door de opdrachtgever geselecteerde, maar door Dream Horsemanship bewerkte foto’s als eindproduct. Dream Horsemanship bewerkt de foto’s naar eigen inzicht en idee. Indien Dream Horsemanship de foto’s ter goedkeuring aan de opdrachtgever aanbiedt, heeft de opdrachtgever recht op één kosteloze bewerkingsronde. Indien de opdrachtgever extra bewerkingen wil laten uitvoeren, komen de daaruit voortvloeiende (extra) kosten en uren voor rekening van de opdrachtgever. Bij geen bericht binnen 14 dagen mag Dream Horsemanship de foto’s als deugdelijk opgeleverd beschouwen en heeft Dream Horsemanship het recht de opdracht volledig te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

6.3 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden eigen bewerkingen toe te passen aan de foto’s. Onder eigen bewerkingen wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: het toevoegen van filters, kleuren, aanpassingen en uitsnedes.

6.4 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de aangeleverde bestanden.

6.5 De bewerkte foto’s worden digitaal in hoge resolutie, zo spoedig mogelijk doch binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever de gewenste foto’s heeft geselecteerd, aan de opdrachtgever geleverd, tenzij anders is overeengekomen. Onbewerkte foto’s mogen niet worden gepubliceerd, RAW-files worden niet geleverd.

6.6 Bij overschrijding van een (op)levertermijn door Dream Horsemanship dient de opdrachtgever Dream Horsemanship in gebreke te stellen, waarbij Dream Horsemanship alsnog een redelijk termijn wordt geboden om de foto’s (op) te leveren. Dream Horsemanship is nimmer gehouden tot vergoeding van hieruit voortvloeiende schade. Wijzigingen na oplevering wordt als meerwerk beschouwd.

6.7 Dream Horsemanship levert de beelden in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk géén standaard nabewerking plaats zal vinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van oneffenheden van de huid of storende elementen in de omgeving.

6.8 Foto’s worden niet eerder geleverd na het voldoen van volledige betaling van het totaalbedrag door de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

6.9 Afspraken voor fotoshoots kunnen kosteloos worden verzet, indien het verzetten van de afspraak een gevolg is van de weersomstandigheden (naar het oordeel van Dream Horsemanship). In dat geval wordt in overleg met Dream Horsemanship een nieuwe afspraak ingepland.

 

Artikel 7. Lessen en instructies

7.1 De opdrachtgever dient voor een veilige ruimte te zorgen, zoals een veilige (rij)bak of ruime paddock (geen scherpte uitsteeksels/voorwerpen). De minimale afmeting dient 15x15 meter te zijn.

7.2 In verband met de veiligheid is het dragen van goede, stevige schoenen verplicht. Dream Horsemanship raadt aan om ook handschoenen te dragen, om brand- en schaafwonden te voorkomen. 

7.3 Tijdens de eerste kennismakingsles kan de opdrachtgever gebruik maken van de materialen van Dream Horsemanship. Dream Horsemanship raadt aan om na deze kennismakingsles zelf dergelijke materialen aan te schaffen.
7.4 Een overeenkomst kan zowel een losse les / instructie bevatten als een traject van 10 lessen/instructies.
7.5 Het paard dient in goede conditie te zijn voor de les/instructie. Wanneer het paard kreupel is, een blessure heeft of ziek is, dient de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Dream Horsemanship kenbaar te maken. Partijen zullen dan in overleg treden om een vervangende les overeen te komen of de les te verplaatsen. De opdrachtgever is verplicht besmettelijke ziektes e.d. direct te melden bij Dream Horsemanship. Alle gevolgen voor het niet of niet tijdig melden komen voor risico en rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 8. Termijnen

8.1 Overeengekomen termijnen in de overeenkomst waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd en/of (op)geleverd, zijn slechts indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
8.2 Bij overschrijding van een (op)leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn door Dream Horsemanship dient de opdrachtgever Dream Horsemanship in gebreke te stellen, waarbij Dream Horsemanship alsnog een redelijk termijn wordt geboden om het werk (op) te leveren, dan wel uit te voeren. Dream Horsemanship is nimmer gehouden tot enige vergoeding van hieruit voortvloeiende schade.
8.3 Indien de opdrachtgever informatie en/of gegevens dient aan te leveren die noodzakelijk zijn voor de (op)levering en/of uitvoering, vangt de (op)lever- of uitvoeringstermijn aan nadat de opdrachtgever deze informatie en/of gegevens aan Dream Horsemanship heeft verstrekt.

Artikel 9. Prijzen
9.1 Alle prijzen die Dream Horsemanship hanteert zijn in euro’s, btw-vrijgesteld (i.v.m. KOR-regeling) en exclusief overige kosten, zoals andere overheidsheffingen, reis-, bezorg-, verzendkosten en kosten van derden, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen.

9.2 Dream Horsemanship behoudt zich het recht voor om haar prijzen tussentijds aan te passen indien zij dit nodig acht. Indien de prijzen van aangeboden diensten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling, wettelijke bepaling of meerwerk zijn hierbij uitgesloten.

9.3 Indien Dream Horsemanship een vast tarief met de opdrachtgever is overeengekomen, is Dream Horsemanship niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Dream Horsemanship dat in redelijkheid niet van Dream Horsemanship kan worden gevergd dat Dream Horsemanship de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van deze meerkosten.

 

Artikel 10. Facturatie, betaling en incasso
10.1 Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
10.2 Dream Horsemanship behoudt zich te allen tijde het recht voor om (volledige) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de opdrachtgever te verlangen.
10.3 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
10.4 Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
10.5 Bij niet tijdige betaling is Dream Horsemanship gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel middels schriftelijke verklaring te ontbinden.
10.6 In geval van niet tijdige betaling, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Dream Horsemanship zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening, aan de opdrachtgever wettelijke rente in rekening te brengen.
10.7 Dream Horsemanship is bij niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande ingebrekestelling is vereist, aan de opdrachtgever (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% over het overeengekomen totaalbedrag met een minimum van € 100,-. Ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.

10.8 In afwijking van hetgeen in de leden zeven en acht bepaald zullen consumenten eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt aangeboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens deze in verzuim komen te verkeren.

10.9 Wanneer na de schriftelijke ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, geen betaling volgt, is de opdrachtgever in verzuim. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt voor consumenten berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).

 • 15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,-
 • 10% over de volgende € 2.500,-
 • 5% over de volgende € 5.000,-
 • 1% over de volgende € 190.000,-
 • 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-

10.10 De door de opdrachtgever gedane betalingen worden door Dream Horsemanship ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
10.11 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.

 

Artikel 11. Betalingsonmacht
11.1 Dream Horsemanship is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop opdrachtgever:

 • in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;
 • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 • door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 • onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest.

 

Artikel 12. Opschorting en ontbinding
12.1 Dream Horsemanship heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien (1) de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien Dream Horsemanship kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.
12.2 Dream Horsemanship is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
12.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.
12.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Dream Horsemanship op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
12.5 Dream Horsemanship behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de opdrachtgever of derden.


Artikel 13. Overmacht

13.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die Dream Horsemanship niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Dream Horsemanship kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van haarzelf of ingeschakelde derden, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, tekortkomingen door Dream Horsemanship ingeschakelde derden, overheidsmaatregelen, (extreme) weersomstandigheden en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming, dan is Dream Horsemanship gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld van Dream Horsemanship en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Dream Horsemanship. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Dream Horsemanship geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dream Horsemanship niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
13.3 In geval van overmacht zal Dream Horsemanship zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.
13.4 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van Dream Horsemanship gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Dream Horsemanship gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
13.5 Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 30 dagen heeft geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring
14.1 Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van Dream Horsemanship, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Dream Horsemanship voor enkel en alleen de directe schade, beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering van het schadebedrag door een verzekeringsmaatschappij, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid op heeft.
14.2 Dream Horsemanship is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dream Horsemanship aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Dream Horsemanship kan worden toegekend;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

14.3 Aansprakelijkheid van Dream Horsemanship voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, immateriële schade, letselschade of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
14.4 Dream Horsemanship is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door:

 • het niet voldoen door de opdrachtgever aan de in deze algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen;
 • een overmachtsituatie zoals bedoeld in artikel 13 van deze algemene voorwaarden;
 • aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt;
 • het ontbreken van informatie, gegevens en/of bestanden (zoals foto’s) of het verloren gaan van informatie, gegevens en/of bestanden die Dream Horsemanship aan de opdrachtgever heeft geleverd;
 • kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Dream Horsemanship zijn geleverd;
 • gebruik van de diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is;
 • het niet of verkeerd opvolgen van adviezen en/of instructies van Dream Horsemanship door de opdrachtgever of derden;
 • handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van de dienstverlening van Dream Horsemanship. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, ook als Dream Horsemanship dit heeft geadviseerd;
 • fouten c.q. storingen in gebruikte apparatuur en/of programmatuur;
 • overschrijding van uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen;
 • gedragingen en daden van het paard. De opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor schade aangericht door zijn paard aan derden en/of Dream Horsemanship;
 • diefstal, vermissingen of verlies van aan Dream Horsemanship ter beschikking gestelde zaken en goederen;
 • het weglopen, gewond raken of anderszins opgelopen trauma van het paard tijdens de dienstverlening van Dream Horsemanship;
 • schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens van Dream Horsemanship en/of de opdrachtgever;
 • schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de opdrachtgever inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen van de opdrachtgever;
 • fouten en/of tekortkomingen van ingeschakelde derden.

14.5 Een vordering tot schadevergoeding door de opdrachtgever dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Dream Horsemanship te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding.

14.6 Dream Horsemanship heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de werkzaamheden.

14.7 Dream Horsemanship is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. De opdrachtgever zal Dream Horsemanship vrijwaren en schadeloos stellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade, waaronder maar niet uitsluitend risico en aansprakelijkheid voortvloeiende uit artikel 6:162 jo. 6:179 van het Burgerlijk Wetboek.
14.8 Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid Dream Horsemanship en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

 

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten
15.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, toe aan Dream Horsemanship. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Dream Horsemanship daartoe bevoegd.
15.2.Het gebruik van fotografisch werk door opdrachtgever wordt geregeld in artikel 16 van deze algemene voorwaarden.
15.3 Tenzij het werk zich er niet voor leent, is Dream Horsemanship te allen tijde gerechtigd om haar (bedrijfs)naam of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam Dream Horsemanship openbaar te maken of te verveelvoudigen.
15.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Dream Horsemanship tot stand gebrachte tekeningen, illustraties, prototypes, concepten, ontwerpen, ontwerpschetsen, (audio en video)presentaties, e-books, werkboeken en andere materialen of (elektronische) bestanden eigendom van Dream Horsemanship, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
15.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Dream Horsemanship jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, behoudens de wettelijk gestelde bewaarplicht.
15.6 Opdrachtgever vrijwaart Dream Horsemanship tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van alle intellectuele eigendomsrechten.
15.7 Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Dream Horsemanship heeft Dream Horsemanship recht op een vergoeding ter hoogte van ten minste tweemaal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

 

Artikel 16. Licentie/fotografisch werk

16.1 Dream Horsemanship verleent aan de opdrachtgever een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbaar licentie voor (on)bepaalde tijd om de foto’s te verveelvoudigen en openbaar te maken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze licentie wordt slechts verleend nadat de opdrachtgever aan al zijn financiële verplichtingen op grond van de overeenkomst heeft voldaan. De licentie wordt voor onbepaalde tijd verleent, tenzij Dream Horsemanship anders heeft vermeld. Indien de licentie voor bepaalde tijd wordt verleend door Dream Horsemanship, zullen partijen een tijdsduur van gebruik met elkaar overeenkomen.
16.2 De opdrachtgever is niet bevoegd sub licenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen. De opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen aan Dream Horsemanship voor het inzenden van foto’s ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
16.3 Dream Horsemanship heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de foto’s te gebruiken voor eigen publiciteit en promotiedoeleinden, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, portfolio, website, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmaterialen.

16.4 De naam van Dream Horsemanship dient duidelijk bij een gebruik van fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. 

 

Artikel 17. Vertrouwelijkheid
17.1 Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht, indien dit nodig is voor de goede uitvoering van de overeenkomst of indien Dream Horsemanship voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
17.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid.

17.3 De gegevens die de opdrachtgever aan Dream Horsemanship verstrekt, zal Dream Horsemanship te allen tijde zorgvuldig bewaren.

17.4 Dream Horsemanship mag persoonsgegevens van opdrachtgever afkomstig uitsluitend gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, het afhandelen van een klacht of voor commerciële doeleinden. Het is Dream Horsemanship niet toegestaan om persoonsgegevens van de opdrachtgever te verkopen, te lenen, of op een andere wijze openbaar te maken.

Artikel 18. Klachtenprocedure
18.1 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen schriftelijk binnen 14 dagen na uitvoering dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Dream Horsemanship kenbaar te worden gemaakt.

18.2 Bezwaren tegen de factuur dienen schriftelijk binnen 14 dagen na factuurdatum aan Dream Horsemanship te worden voorgelegd.

18.3 Klachten en/of bezwaren schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

18.4 Na genoemd termijn van 14 dagen worden klachten en bezwaren niet meer in behandeling genomen. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de opdrachtgever.

18.5 De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden voor zover dwingendrechtelijke bepalingen met betrekking tot consumenten zich hier niet tegen verzetten.
18.6 Dream Horsemanship dient in staat te worden gesteld om de klacht te onderzoeken en heeft te allen tijde het recht de uitvoering van de overeenkomst te verbeteren. Bij een gegronde klacht zal Dream Horsemanship in overleg treden met de opdrachtgever om een passende oplossing te bereiken. De opdrachtgever heeft nimmer recht op volledige restitutie van het overeengekomen en/of betaalde bedrag. Een eventuele prijsvermindering is altijd de keuze van Dream Horsemanship.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter  
19.1 Op alle overeenkomsten tussen Dream Horsemanship en de opdrachtgever, evenals de daaruit voortvloeiende geschillen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
19.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.
19.3 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Dream Horsemanship is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.