Privacy- en cookieverklaring

 

Dream Horsemanship respecteert jouw privacy en zal jouw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Dream Horsemanship verwerkt, met welk doel, hoe Dream Horsemanship vervolgens met deze gegevens omgaat en hoelang deze gegevens bewaard blijven. Je wordt aangeraden deze privacy- en cookieverklaring zorgvuldig te lezen. De verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is Dream Horsemanship gevestigd te (9123 JW) Mitselwier, aan de Balthasar Bekkerstrjitte 6 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 86769928. De rechtsgeldig vertegenwoordiger betreft mevrouw B. Algra.

 

Heb je vragen over jouw privacy? Neem dan contact op met Dream Horsemanship via info@dreamhorsemanship.nl. Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Persoonsgegevens

Dream Horsemanship verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4 AVG. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Indien er persoonsgegevens worden verzameld van minderjarigen, dan is redelijkerwijze toestemming van de ouder(s) of voogd(en) vereist voor aanpassing, verwijdering of anderszins de verwerking van persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens, grondslag en doelen

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je met Dream Horsemanship een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden dan onder meer gebruikt om je gespecifieerde aanbiedingen te kunnen aanbieden van de diensten van Dream Horsemanship. Daarnaast worden jouw persoonlijke gegevens verwerkt voor facturatie en boekhouding. De persoonsgegevens die Dream Horsemanship verwerkt zijn:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bankgegevens;
 • overige persoonsgegevens die je actief aan Dream Horsemanship verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
 • gegevens over je activiteiten op de website.

Bovengenoemde gegevens worden verzameld via persoonlijke gesprekken, telefoongesprekken, e-mailcontact of via het contactformulier op de website.

 

Dream Horsemanship verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om jou correct te kunnen aanspreken of aanschrijven met de heer of mevrouw en jouw naam;
 • voor het toezenden van het aanbod van Dream Horsemanship;
 • om de diensten van Dream Horsemanship te kunnen realiseren;
 • jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nog is om de dienstverlening van Dream Horsemanship uit te kunnen uitvoeren;
 • om je te informeren over wijzigingen van diensten;
 • indien Dream Horsemanship hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die Dream Horsemanship nodig heeft voor haar administratie, facturatie, boekhouding en belastingaangifte;
 • het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

 

Dream Horsemanship verwerkt jouw gegevens op basis van de toestemming die je hebt gegeven, op grond van een overeenkomst die je met Dream Horsemanship hebt gesloten, als dit noodzakelijk is om gerechtvaardigde belangen van Dream Horsemanship te behartigen of op grond van een wettelijke verplichting. Persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen waarvoor ze zijn verkregen.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens
De persoonsgegevens die Dream Horsemanship verwerkt, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard tot de wettelijke bewaartermijn, tenzij anders noodzakelijk (artikel 5 AVG). Voor facturen en financiële administratie geldt, ten behoeve van de wettelijke administratieplicht van de Belastingdienst, een bewaartermijn van 7 jaar. Na deze periode worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Overige persoonsgegevens, zoals e-mailberichten en berichten via Whatsapp worden 1 jaar bewaard. Cookies worden bewaard voor de duur van jouw browsersessie. Recensies worden verwijderd op het moment dat Dream Horsemanship een verzoek tot verwijdering van jou heeft ontvangen.

 

Persoonsgegevens delen aan derden

Dream Horsemanship deelt jouw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen of op grond van dwingende wet- en regelgeving. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of wettelijke verplichting.

 

Dream Horsemanship zal met bedrijven die jouw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Dream Horsemanship een verwerkersovereenkomst/geheimhoudingsverklaring afsluiten om te streven naar eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Dream Horsemanship blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dream Horsemanship zal persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derden.

 

Met de volgende derden worden (mogelijk) jouw persoonsgegevens gedeeld:

 • ICT- en betaaldiensten;
 • Administratiesysteem;
 • Telecommunicatie

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens waar Dream Horsemanship mee werkt, worden altijd door een persoon verwerkt. Dream Horsemanship geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s en/of computersystemen.

  

Jouw privacyrechten

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • het recht om geïnformeerd te worden (artikel 15 AVG);
 • het recht op toegang (artikel 15 AVG);
 • het recht op rectificatie (artikel 16 AVG);
 • het recht om te wissen (artikel 17 AVG);
 • het recht om de verwerking te beperken (artikel 18 AVG);
 • het recht op gegevensportabiliteit (artikel 20, eerste lid onder a AVG);
 • het recht om bezwaar te maken (artikel 21 AVG);
 • rechten met betrekking tot automatiseerde besluitvorming en profilering (artikel 18 AVG).

 

Om gebruik te maken van genoemde rechten kan je jouw verzoek sturen naar info@dreamhorsemanship.nl. Dream Horsemanship zal zo snel mogelijk jouw verzoek beoordelen en uiterlijk binnen 30 dagen. Wanneer Dream Horsemanship aan jouw verzoek kan voldoen, laat Dream Horsemanship je altijd weten waarom jouw verzoek is afgewezen. Dream Horsemanship is gerechtigd jouw identiteit te verifiëren, door middel van het verzoeken om het vertonen van een geldig legitimatiebewijs, rijbewijs of paspoort, wanneer je een dergelijk verzoek indient.

 

Dream Horsemanship wijst je tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van jouw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. In deze bestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek aan de website weer kan worden herkend. De website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen en om de bezoeker te volgens tijdens het bezoek aan de website.

 

De website maakt gebruik van zowel functionele als analytische cookies. Deze worden gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren en de analytische cookies worden gebruikt om jouw gedrag op de website in kaart te brengen. De cookies die worden geplaatst gebruiken geen persoonsgegevens. Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Google plaatst, in het kader van Google Analytics, analytische cookies op jouw apparatuur. Hierdoor kan Dream Horsemanship zien wat jouw surfgedrag is op de website.

 

Cookies die niet uiterst noodzakelijk zijn, worden pas geplaatst nadat je daar toestemming voor hebt gegeven. Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je de website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt de website mogelijk minder goed.

 

Geplaatste cookies

Naam Aanbieder Bewaartermijn Functie Soort cookie
JWSESSION jouwweb.nl. sessie Registreert een unieke ID die de sessie van de gebruiker identificeert. functioneel
JWSESSION dreamhorsemanship.nl sessie Registreert een unieke ID die de sessie van de gebruiker identificeert. functioneel
JwStickySession dreamhorsemanship.nl 30 dagen Behoudt de sessiestatus van de bezoeker voor alle paginaverzoeken. functioneel
JwUnsafe dreamhorsemanship.nl 7 dagen Slaat de rol van een ingelogde gebruiker op. Meestal of een gebruiker of sitebeheerder. functioneel
_ga dreamhorsemanship.nl 2 jaar Deze cookie registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statische gegevens te generen over hoe de bezoeker de website gebruikt analytisch
_gat dreamhorsemanship.nl 1 dag Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytisch om gegevens te verzamelen over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data voor het eerst en meest recente bezoek. analytisch
_gid dreamhorsemanship.nl 1 dag Deze cookie registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. analytisch
collect google-analytics.com sessie Deze cookie wordt gebruikt om gegevens over het apparaat en het gedrag van de bezoeker naar Google Analytics te sturen. Volgt de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. analytisch

In de matrix worden de belangrijkste cookies weergegeven. Afhankelijk van de privacy-instellingen van jouw browser toont de website per pagina een wisselend aantal cookies.

 

Social media buttons

Op de website van Dream Horsemanship zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten op sociale netwerken zoals Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die aangeleverd worden door Facebook en Instagram zelf. Dream Horsemanship raadt aan de privacyverklaring van deze partijen goed door te lezen om te weten wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij verwerken. Dream Horsemanship heeft daar geen invloed op.

 

Beveiliging

Dream Horsemanship neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding worden gestuurd. Alle systemen/programma’s waar Dream Horsemanship mee werkt, zijn beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk met een tweestapsverificatie. Mobiele telefoons en computers zijn beveiligd met een wachtwoord. Heb je toch het idee dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Neem dan contact op met Dream Horsemanship via info@dreamhorsemanship.nl.

  

Aansprakelijkheid

Deze privacy- en cookieverklaring heeft enkel betrekking op persoonsgegevens die Dream Horsemanship verwerkt ten behoeve van de in deze verklaring besproken punten. Dream Horsemanship aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking en/of inhoud van websites of diensten van derden.

 

Wijziging in deze privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 13 januari 2023. Dream Horsemanship heeft te allen tijde het recht deze verklaring te wijzigen. Op de website van Dream Horsemanship vind je de meest recente versie. Indien een gewijzigde verklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop Dream Horsemanship jouw persoonsgegevens verwerkt, dan word je hiervan per e-mail op te hoogte gebracht.